Zakonski osnov

ZAKON O STRANCIMA ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15)

Član 103.

(Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca)


(1) Pravna i fizička lica koja pružaju usluge smještaja dužna su nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili policije prijaviti boravište stranca najkasnije u roku od 12 sati od trenutka pružanja usluge smještaja strancu.

(2) Pravna i fizička lica iz stava (1) ovog člana dužna su voditi evidenciju o strancima (u daljnjem tekstu: knjiga stranaca) kojima pružaju uslugu smještaja. Ta lica obavezna su čuvati knjige stranaca najmanje tri godine od dana zaključenja knjige i ovlaštenom službenom licu Službe ili policije dati na uvid knjigu stranaca. Knjiga stranaca ovjerava se u nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili u policiji po mjestu prebivališta, odnosno poslovnog sjedišta davaoca usluge smještaja strancima.

(3) Stranac koji ne koristi usluge smještaja pravnih i fizičkih lica iz stava (1) ovog člana ili fizičko lice kod kojeg je stranac u posjeti dužni su nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili policije prijaviti boravak stranca u BiH u roku od 48 sati od ulaska stranca u BiH ako će stranac u BiH boraviti duže od tri dana.

Član 134.

(Prekršajno kažnjavanje povrede odredbi člana 103.)


(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 800 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje pruža usluge smještaja strancima ako:

  • a) protivno članu 103. (Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca) stav (1) ovog zakona, ne podnese prijavu o boravku stranca ili je ne podnese u propisanom roku;
  • b) protivno članu 103. (Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca) stav (2) ovog zakona, ne vodi ili neuredno vodi evidenciju stranaca kojima pruža usluge smještaja ili ne čuva knjige stranaca u propisanom roku;
  • c) protivno članu 103. (Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca) stav (2) ovog zakona, ovlaštenom službenom licu Službe ili policije ne omogući uvid u knjigu stranaca.

(2) Pravno lice koje pruža usluge smještaja strancima kaznit će se za prekršaje iz stava (1) ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.500 KM.

(3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit de se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 800 KM.

(4) Fizičko lice kod kojeg je stranac u posjeti duže od tri dana, a ne prijavi njegov boravak u skladu s članom 103. (Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca) stav (3) ovog zakona, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM.

(5) Stranac koji ne koristi usluge smještaja pravnog ili fizičkog lica iz člana 103. (Ostala lica obavezna da prijave boravište stranca) stav (3) ovog zakona niti je u posjeti kod fizičkog lica, a nije izvršio prijavu boravišta, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM.

< Nazad